Chương trình huấn luyện Sinh viên ngành Công Nghệ Thông Tin (IT)

- Học kỹ thuật lập trình và kỹ năng làm việc thông qua các LAB Team.

- Đào tạo Tiếng Nhật sử dụng trong công việc và tiếng Nhật chuyên ngành IT.

- Đào tạo cho Kỹ sư IT Việt Nam về văn hóa Nhật Bản, tác phong làm việc, văn hóa Team Work (HO-REN-SO), suy nghĩ về chất lượng,...